Tag: התעוררות רוחנית

הרשות לריגוש פנימי – מסר חשוב ממיכאל

אנו בפתחה של תקופה חדשה, עם יכולת להגיע לשמחה פנימית ולחיבור לאני העליון שלנו בכל ממדי החומר – מסר חשוב ממיכאל